Obchodní podmínky

Podmínky účasti na akcích vzdělávacího prostoru Lví Brána (obchodní podmínky)

Přečtěte si prosím pozorně následující text, protože svým přihlášením, platbou nebo účastí na akci souhlasíte s těmito podmínkami.

Vzdělávací akce pořádá organizace Lví Brána, z.ú., IČ 04029755, se sídlem Josefa Kočího 1556/6, 153 00 Praha 16, sp. zn. U 206 vedená u Městského soudu v Praze.

1. Přihlašování a platba

Přihláška na akci se podává skrze online formulář umístěný na webových stránkách www.lvibrana.cz. Tento online formulář může vyplnit dle osobních či telefonických pokynů účastníka i organizátor akce (Lví Brána, z.ú.) s tím, že v takovém případě účastník prostřednictvím e-mailu potvrdí, že skutečně projevil zájem o účast na akci.

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného a to buď v plné výši nebo zaplacením zálohy na účet organizátora akce Lví Brána, z.ú.

2. Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník DO 14 dnů před začátkem akce, bude mu zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby vráceno zpět.

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ NEŽ 14 dnů před začátkem akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), zaplacená záloha je nevratná a nepřevoditelná. Pokud však účastník zaplatil kurzovné v plné výši, bude mu vráceno zpět 50 %.

Odhlásí-li se účastník v den začátku akce nebo v průběhu akce, nemá účastník nárok na vrácení kurzovného.

Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník.

Pokud musí být seminář zrušen ze strany organizátora Lví Brána, z.ú., platba bude převedena zpět v plné výši.

3. Zdravotní stav

Akce vyžadují zdravý psychický a fyzický stav. Akce nepředstavují terapii, nejsou náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

Účastníci souhlasí s tím, že nebudou používat alkohol, tabák nebo drogy bezprostředně před akcí, ani v průběhu akce, a to ve všech prostorách, kde se akce koná (budovy i venkovní prostory).

4. Zodpovědnost

Účast na akci i samotná cvičení v průběhu akce jsou dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání akce za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník mladší osmnácti (18) let může být účasten akce pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo opatrovníka, který za něj nese plnou odpovědnost.

5. Přerušení účasti

Účastník může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za akci se nevrací. Nedodržení podmínek účasti bude mít za následek vyloučení účastníka z akce. V tomto případě nevzniká účastníkovi nárok na vrácení peněz.

6. Zpracování osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů. Pro usnadnění kontaktu mezi účastníky má organizátor k dispozici seznam účastníků se jmény, telefonními čísly a e-mailovými adresami. Ti, kteří nechtějí být na tomto seznamu uvedeni, by měli o tom informovat organizátora akce z vlastní iniciativy.

Podmínky jsou platné v tomto znění od 21. 11. 2019