Barevné sítě poznání

Digitální prostředí pro individuální interdisciplinární projektové vzdělávání

Každý člověk poznává život svým způsobem. Barevné sítě poznání (BSP) umožňují objevovat svět v jeho komplexnosti a souvislostech. Nabízí nástroje usnadňující cestu za poznáním, rozvíjí kreativu, imaginaci a samostatnost a vytváří prostředí, v němž může každý objevovat rozmanité příběhy světa a zároveň rozvíjet vlastní a jedinečný pohled na svět.

BSP umožňují:

individuální přístup k učení

Radost z poznávání a jeho sdílení

interdisciplinární projektovou výuku

inovativní vzdělávání žáků i jejich průvodců

kontextualizaci faktů a znalostí i s jejich praktickým využitím

zapojení digitálních technologií do výuky tradičních předmětů

BSP jsou živou učebnicí, kterou si každý píše sám.

Obecný cíl projektu:

Vytvořit inovativní formu výuky pro 2. stupeň ZŠ, která by odpovídala potřebám žáků i výzvám blízké budoucnosti. BSP rozvíjejí digitální a informační dovednosti žáků, vedou je k samořízenému učení založenému na jejich zájmech, kreativitě a kritickém myšlení a zároveň nabízejí vyučujícím nový pohled na šíři vzdělávacího obsahu s důrazem na interdisciplinaritu a aplikaci znalostí v životní realitě. BSP jsou určeny především pro inovativní školy a domácí vzdělávání, v nichž forma výuky na 2. stupni není doposud rozvinuta, a proto je zde prostor pro nové vzdělávací postupy.

Stručný souhrn projektu:

Vytvořit prostředí a nástroje pro individuální interdisciplinární projektové vyučování. BSP jsou novou formou organizace vzdělávacího obsahu a sestávají ze 4 nástrojů.

  1. ,,Stroj na nápady“, jenž je zobrazen na titulní straně.

  2. Digitální aplikace BSP, v níž probíhá individuální poznávání souvislostí díky aktivnímu a tvůrčímu studiu. Jedná se o digitální portfolio žáků, pracovní prostředí a sociální síť pro sdílení jednotlivých výstupů mezi žáky.

  3. Metodická příručka BSP sestávající ze 128 myšlenkových sítí, v nichž jsou nastíněny možné vstahy mezi všemi tématy vzdělávacích oblastí pro 2. stupeň ZŠ.

  4. Databáze internetových zdrojů usnadňující vyučujícím vstup do konkrétních sítí.

Cílem projektu je nabídnout žákům i průvodcům prostředky pro rozvíjení samostatného, kritického myšlení, kreativity a schopnosti hledat vlastní cestu napříč stále složitějším a rychleji se měnícím světem. Ve 21. století už není smyslem vzdělávání pasivní přijímání a memorování informací, ale aktivní poznávání souvislostí živě se rozvíjející v současné společnosti a tvorba vlastního pohledu na svět.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Pro život ve 21. století, vyznačujícím se digitalizací společnosti a nepřeberným mořem informací a možností, bude schopnost samostatné a sebevědomé práce s informacemi naprosto nezbytnou. Tradiční způsob vzdělávání (učebnice, frontální výuka, memorování, testování) nepodporuje individualitu žáků, ani jejich tvořivost, imaginaci a kritické myšlení, z nichž sebevědomá práce se znalostmi a daty vychází. Neučí je, jak vyhledávat relevantní informace, jak je dávat do souvislostí, ani jak je prezentovat a vztahovat k vlastnímu životu. BSP jsou naproti tomu určené právě k rozvíjení těchto dovedností.

Digitální technologie mění nejen způsoby, jak zacházíme s informacemi, ale i samotnou povahu znalostí, faktů a dat. Součásná podoba vzdělávacích obsahů je zastaralá, často orientovaná na minulost nebo na teoretické a abstraktní znalosti, jež nejsou nijak propojeny s každodenní realitou. Učebnice nedokáží reflektovat nejnovější vědecké objevy často několik desetiletí a očekávané výstupy RVP ZV se nekryjí s potřebami společnosti 21. století. Jednou z nejdůležitějších dovedností součanosti a blízké budoucnosti je schopnost aktivně vytvářet porozumění napříč různorodými informacemi a vědními obory. BSP zdůrazňují potřebu aktivního a vědomého přístupu k informacím a jejich poznávání. Jsou systémem příběhů, obrazů a souvislostí, který je dostatečně pevný a všeobjímající, aby byl užitečným pro učící se i vyučující a zároveň je dostatečně flexibilní a otevřený, aby vyhovoval individuálním potřebám všech zúčastněných v procesu vzdělávání.

Role vyučovaného a vyučujícího se během práce s BSP stírají a navzájem prolínají. Žijeme ve složitém světě, jemuž je stále složitější rozumět, což od vyučujících vyžaduje neustálé studium nových pohledů na svět. Svět se rychle mění a proces učení nikdy nekončí. Učitel, který se stále učí, může žákům předat mnohem více než ten, jenž má pocit, že již všechno umí a zná, neboť jim představuje nejen příběh, který vypráví, ale i samotný proces poznávání. Učení se je hra se světem.

Nástroje a prostředí BSP:

1. Stroj na nápady zapíná myšlení. Obsahuje 128 hesel uspořádaných do otáčejících se kruhů. Jejich kombinace rozvíjí imaginaci a kreativitu a umožňuje učícím se zahlédnout neznámé souvislosti. Díky stroji na nápady se před jejich očima otevírají nové příběhy. Tvorba barevných příběhů je samotnou náplní vzdělávání. Díky příběhům rozumíme světu. SNN přestavuje zvídavému pohledu celou šíři vzdělávacího obsahu v jednom jediném obraze. Díky tomu je možné vydat se i cestou, o níž mysl doposud ani nevěděla, že vůbec existuje. Ve světě poznání vždy existuje i nějaká další cesta a nikdy není možné dojít na konec všech cest.

– SNN je fyzická věc. Může existovat i v digitální podobě, ale zatím není možné říci, jestli pak bude fungovat.

2. Digitální aplikace BSP je digitální pracovní sešit pro všechny „tradiční předměty“. Je prostředím, v němž se odehrává sebeřízené interdisciplinární vzdělávání. Umožňuje žákům vytvářet multimediální projekty ve formě myšlenkových sítí – psát si vlastní, interaktivní učebnici života.

– BSP podporují kreativní a kritické myšlení a vyžadují aktivní používání digitálních technologií. Nedílnou součástí moderní pedagogiky se stává práce s informacemi, daty nebo audiovizuálním materiálem. Práce s BSP je osvojováním si digitální gramotnosti v praxi.

– Základem jsou minimálně tři hesla z SNN, která tvoří výchozí místo konkrétního projektu – sítě. Jednotlivá témata jsou rozpracovávána zároveň vertikálně (ve formě příběhu obsahujícího texty, obrazy či videa) a horizontálně (ve formě sítě). Jednotlivé sítě je možné mezi sebou propojit.

– Kolik informací v příběhu pochází z Internetu a kolik od pedagoga, průvodce či rodiče záleží na stupni sebeřízenosti výuky učícího se, na úrovni digitální gramotnosti všech zúčastněných a na jejich vůli objevovat nové a učit se.

– Tvorba BSP nenahrazuje tradiční formy výuky, ale doplňuje je tak, aby mohl být akcentován individuální přístup ke každému z žáků a zároveň jim mohla být ponechána co nejvyšší míra svobody při vlastním sebevzdělávání.

– Aplikace umožňuje také rozvíjet spolupráci mezi žáky a potenciálně dokonce i mezi žáky z různých škol. Může se stát sociální sítí, po níž se šíří poznání.

3. Barevné sítě poznání jsou souborem 128 myšlenkových sítí, které odhalují interdisciplinární spoje a ukazují, kudy lze představit teoretické znalosti na tématech známých žákům z každodenního života a praxe. Pokrývají celou šíři RVP ZV pro 2. stupeň a uvádějí jej do souvislostí s každodenní realitou.

– BSP jsou určeny pro vyučující, průvodce či rodiče dětí v domácím vzdělávání. Nejsou plánem, který je potřeba celý odučit, ale inspiračním zdrojem – návodem, metodickou příručkou.

– BSP jsou otevřené, tj. umožňují žákům i jejich průvodcům nacházet stále nové a nové souvislost, stejně jako dodávat vlastní hesla a nové spoje.

– BSP umožňuje aktivní a kreativní učení se nejen dětem, ale též jejich průvodcům. V dnešním světě se učí všichni.

Ukázky BSP níže jsou ilustrační verze.

4. Databáze internetových a dalších zdrojů doplňuje každou ze sítí o inspirativní informace a data. Sestává z textů, videí, knižních kapitol či prezentací, které průvodcům usnadňují vstup do konkrétního tématu. Databáze může sloužit jako odrazový můstek k přípravám jejich vyučovacích hodin, jako soubor ověřených zdrojů, z nichž je možno se vypravit dále za poznáním.

– Databáze může být též k užitku žákům v případě, že budou potřebovat inspiraci či výchozí informace k výpravě novým a zcela neznámým terénem.

Avšak primárním cílem BSP je, aby během učení ti, kteří se učí, nacházeli co nejvíce informačních zdrojů sami, aktivně s nimi pracovali, zhodnocovali jejich relevantnost a smysl a zapojovali je do příběhů ve tvaru myšlenkových sítí, jejichž originalita a jedinečnost bude reflektovat charakter a potenciál každého z nich.

Fáze projektu v čase:

1/2019 – 8/2019

Tvorba konceptu, výroba ,,Stroje na nápady“, design beta verze 128 BSP.

9/2019 – 6/2020

Pilotní program. Testování a SNN a 128 BSP za použití externího softwaru.

a, Inovativní školy b, Domácí školáci

Kolektivní tvorba databáze a dokončení první verze.

9/2019 – 8/2020

Vývoj aplikace BSP.

7/2020 – 8/2020

Vyhodnocování funkčnosti beta verze a dokončení 128 BSP. Ladění SNN. Správa databáze.

9/2020 – 8/2021

Spuštění aplikace a pilotní ročník plného provozu.

a, Inovativní školy b, Domácí školáci

Vyhodnocování, ladění, aktualizace.

9/2021 – 8/2022

Druhý ročník plného provozu. Správa databáze.

a, Inovativní školy b, Domácí školáci

Tisk konečné verze BSP.